AFM legt boete op aan Robeco wegens onvoldoende naleving WWFT

Ontoereikende KYC en transactiemonitoring

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM), die verantwoordelijk is voor de naleving van de WWFT door een aantal beleggingsfondsen. De boete is opgelegd omdat RIAM tussen juli 2018 en april 2020 er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer zijn, cliënten hebben gecontroleerd op witwassen. 

RIAM beheert diverse beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (hierna de ‘beleggingsinstellingen’). De AFM heeft geconstateerd dat de beleggingsinstellingen tussen juli 2018 en april 2020 geen toereikende controle hebben uitgeoefend op hun cliënten en de door hen verrichte transacties. Dit concludeert de AFM in het boetebesluit.

Voortdurende controle ontoereikend

De controle die de beleggingsinstellingen uitvoerden op de cliënten en hun transacties schoot op meerdere punten tekort, aldus de AFM. Zo hebben de instellingen aan een deel van hun cliënten een onjuiste of helemaal geen risicoclassificatie toegekend, waardoor zij onvoldoende zicht hadden op deze cliënten. Daarnaast gebruikten de instellingen een ontoereikend transactiemonitoringssysteem, waarbij de monitoring slechts plaatsvond op basis van vijf algemene ‘business rules’, zonder onderscheid naar type cliënt. Ook controleerden de instellingen voor het gros van de cliëntenpopulatie nauwelijks op structurele wijze of de over de cliënt bekende gegevens nog actueel waren. Hierdoor waren de beleggingsinstellingen onvoldoende in staat om mogelijke ongebruikelijke transacties als zodanig te herkennen.

Hoogte van de boete

De boete die de AFM oplegt bedraagt € 2 miljoen. Dat is het standaardbedrag volgens artikel 13, lid 1 en 2 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en artikel 31 lid 2 WWFT. De AFM kan dit bedrag verhogen of verlagen met maximaal 50%, maar ziet daar in dit geval geen aanleiding toe. Enerzijds is de boete er al een van de hoogste categorie (3). Anderzijds is het feit dat geen criminele geldstromen zijn geconstateerd geen reden tot verlaging van de boete. Het gaat volgens de AFM om het risico op misbruik, dat door overtreding van de WWFT groter is geweest.

Publicatie van de boete

Omdat de AFM aan RIAM een boete oplegt voor overtreding van artikel artikel 1a, lid 6, juncto artikel 3, lid 2, sub d, WWFT, moet de AFM het boetebesluit zo spoedig mogelijk openbaar maken. Dit volgt uit artikel 32f lid 4 WWFT .

AFM, Boete Robeco vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen, 8 april 2022