Wie is een PEP?

Het begrip Politiek Prominente Persoon is breed

De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder meer een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten. Dit heeft ook gevolgen voor de familieleden en nauwe zakenrelaties. Zowel de UBO als de cliënt zelf kan een PEP zijn.

De Nederlandse wet kent een begrip Politiek Prominente Persoon dat rechtstreeks is overgenomen uit de Vierde EU antiwitwasrichtlijn (artikel 3 lid 9): Natuurlijke personen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed, en directe familieleden of naast geassocieerden van deze personen. Artikel 2 Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 geeft een opsomming.

Onder politiek prominente persoon vallen:

  • Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen
  • Parlementsleden
  • Bestuurders van politieke partijen
  • Leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen doorgaans geen verder beroep mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden
  • Leden van rekenkamers of van directies van centrale banken
  • Ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren
  • Leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven
  • Bestuurders van internationale organisaties

Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de in het eerste lid bedoelde prominente publieke functies (artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit WWFT 2018). Wanneer de politieke invloed van die personen echter vergelijkbaar is met die van soortgelijke posities op nationaal niveau, moeten een instelling naar gelang de risicogevoeligheid overwegen of de personen die deze publieke functies uitoefenen als politiek prominente persoon worden aangemerkt.

Lijst Prominente publieke functies in Nederland

Als concretisering van de politiek prominente functies hierboven heeft de Belastingdienst eenLijst Prominente publieke functies in Nederland gepubliceerd.

Verscherpt onderzoek

De instelling moet onderzoeken of zij te maken heeft met een PEP en in dat geval verscherpt onderzoek verrichten (artikel 8 lid 5 WWFT). Meer hierover: Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen.