Wie is de UBO?

Het UBO-begrip in de WWFT

De uiteindelijk belanghebbende ofwel ‘UBO’ (Ultimate Benificiary Owner) is een centrale figuur in de WWFT. Dat is de persoon naar wie de geldstroom te herleiden is en dus degene voor wiens rekening mogelijk witgewassen wordt of terrorisme wordt verricht. De wet geeft de definitie van het begrip UBO. Het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 geeft daar verdere uitwerking aan in verschillende situaties. Indien op grond van deze regels geen UBO is aan te wijzen, moet een ‘pseudo-UBO’ worden aangewezen.

De UBO is volgens artikel 1 lid 1 WWFT de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. Een natuurlijke persoon die op een andere wijze dan als aandeelhouder feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een rechtspersoon wordt ook als uiteindelijk belanghebbende aangemerkt.

De UBO bij een BV of NV

Artikel 3 van het UB WWFT bepaalt dat de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% houdt van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in een besloten vennootschap of naamloze vennootschap, UBO is. De aandelen of andere rechten kunnen dus via verschillende vennootschappen, andere rechtspersonen of personenvennootschappen worden gehouden; alles moet bij elkaar worden opgeteld.

De UBO bij een personenvennootschap

Bij een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV) is geen sprake van aandelen. Artikel 3 van het UB WWFT bepaalt dat voor die gevallen het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de personenvennootschap volstaat.

De UBO bij een stichtingen of verenigingen

Stichtingen en verenigingen vallen in de categorie ‘overige rechtspersonen’ in Artikel 3 van het UB WWFT. Daarvoor is bepaald dat de UBO is de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap hebben over, de rechtspersoon,

  • het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
  • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

De UBO bij een trust

Een trust heeft volgens Artikel 3 van het UB WWFT een aantal UBO’s:

  • de oprichter of oprichters (settlor);
  • de trustee of trustees;
  • voor zover van toepassing, de protector of protectors;
  • de begunstigden (beneficiaries), of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en
  • elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Pseudo-UBO

In alle gevallen waarin geen UBO kan worden bepaald op grond van de hoofdregels, dient een pseudo-UBO te worden aangewezen. Doorgaans is dat een bestuurder of iemand van het leidinggevend personeel.