Ondernemingen onder WFT-toezicht

Volgens artikel 1a, tweede en derde lid WWFT zijn onder meer de volgende ondernemingen aangemerkt als WWFT-instelling:

  • Banken
  • Financiële instellingen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, levensverzekeraars, elektronischgeldinstellingen, wisselinstellingen,
  • Financiële dienstverleners voor zover zij bemiddelen in levensverzekeringen;
  • Kredietinstellingen, die op grond van artikel 1:107 lid 2 sub a onder 1 tot en met 4 van de Wet op het Financieel Toezicht geregistreerd zijn;
  • Bijkantoren die in Nederland zijn gevestigd en die toebehoren aan een financiële instelling met zetel in het buitenland.

De WWFT is niet van toepassing op levensverzekeraars die uitsluitend het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht) uitoefenen. Een natura-uitvaartverzekeraar regelt de begrafenis of crematie van de verzekerde, die tevens de overledene is.