Reactie organisaties op Wijzigingswet UBO-registers

Uiteenlopende reacties op wetsvoorstel

Diverse organisaties hebben de afgelopen tijd gereageerd op de consultatie van het conceptwetsvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie is inmiddels gesloten.

De minister van Financiën kondigde in april een spoedwet aan om de toegang tot het UBO-register opnieuw te regelen, nadat het register naar aanleiding van de uitspraak van het EU-Hof van Justitie ‘op slot’ ging. In Nederland kon het UBO-register tot de uitspraak door ‘een ieder’ worden ingezien. Volgens het EU-Hof is dat niet proportioneel in verhouding tot het recht op privacy. Het wetsvoorstel strekt er dan ook toe de inzage te beperken.

Voor de goede orde: dit wetsvoorstel is niet controversieel verklaard.

Transaparancy International Nederland, in samenwerking met een aantal andere organisaties, roept in haar reactie op het wetvoorstel te herzien. Het voorstel ontneemt volgens deze organisaties maatschappelijke organisaties en journalisten de toegang tot het UBO-register, ondanks het door de rechter toegewezen legitieme belang van deze partijen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert de toegang tot gegevens van trust-UBO’s te beperken. Met betrekking tot het UBO-register trusts bepaalt het concept, dat ‘elke natuurlijke of rechtspersoon toegang heeft tot gegevens in dat register, voor zover de gegevens aantoonbaar zien op een trust die in een buiten de EU opgerichte juridische entiteit een meerderheidsbelang heeft bestaande uit directe of indirecte eigendom’. Volgens de AP zal dit onderdeel van het concept, net als bij het UBO-register vennootschappen het geval was, toetsing aan het vereiste van proportionaliteit niet kunnen doorstaan.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) geeft in overweging om bij het indienen van het wetsvoorstel tevens de (concept) algemene maatregel van bestuur bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel te betrekken en/of deze separaat te consulteren. De NOB meent dat de categorieën van personen en rechtspersonen met een legitiem belang bij de inzage in de UBO-registers niet volledig mogen worden ingevuld in lagere regelgeving gezien het belang. De NOB suggereert in zijn algemeenheid een lijst met objectieve indicatoren op te stellen als handvat voor de beoordeling of sprake is van legitiem belang.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) schrijft dat notarissen zo snel mogelijk weer toegang moeten krijgen tot het UBO-register. De KNB vindt dat notarissen ook toegang dienen te krijgen tot de andere in het UBO-register opgenomen gegevens. In ieder geval ook tot de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres van de UBO. De KNB bepleit verder dat notarissen ook toegang krijgen tot het UBO-register ten behoeve van de naleving van sancties.

Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, wijst erop dat UBO-onderzoek vanuit de Sanctiewet door schadeverzekeraars vaak wordt uitbesteed aan financieel adviseurs. Adfiz vraagt aandacht voor deze rol van de financieel adviseur, om ervoor te pleiten dat ook schade-adviseurs weer toegang zullen krijgen tot het UBO-register.

Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers