Kabinet gaat Nederlands sanctiestelsel moderniseren

Consultatie nieuwe Sanctiewet start in juli 2023

De minister van Buitenlandse zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kabinet het Nederlandse sanctiestelsel gaat moderniseren. Met de verwachting dat het sanctie-instrumentarium in de toekomst steeds relevanter, maar ook complexer wordt, is het belangrijk om de Nederlandse wetgeving omtrent sanctienaleving en -handhaving te versterken en toekomstbestendig te maken. Daarmee geeft het kabinet ook invulling aan de aanbevelingen op dit vlak uit het Eindrapport Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving.

Sancties zijn een belangrijk instrument voor (herstel van) de internationale vrede en veiligheid, bevordering van de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme. De Sanctiewet 1977 is het afgelopen decennium slechts beperkt gewijzigd, terwijl de omvang en complexiteit van de Europese sanctieregelgeving sterk zijn toegenomen. Om op effectieve wijze uitvoering te kunnen geven aan de snel opvolgende Europese sanctieontwikkelingen, zet het kabinet in op centrale, gerichtere en versterkte samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij sanctienaleving. Onderdeel hiervan zijn het toekomstbestendig regelen van bevoegdheden, het moderniseren en mogelijk uitbreiden van bestuursrechtelijk toezicht en handhaving, het regelen van beheer en bewind van bepaalde (langdurig) bevroren tegoeden en economische middelen, en het voorzien in gedegen grondslagen voor gegevensdeling.

Proces

Vanwege de complexiteit vergt de modernisering van het sanctiestelsel een zorgvuldige uitwerking en vraagt het de nodige inzet van de verschillende betrokken departementen. De verzending van de hoofdlijnenbrief markeert de start van het moderniseringsproces. Het streven is om de consultatiefase van het wetsvoorstel voor de nieuwe Sanctiewet in juli 2023 te starten. Aanbieding aan de Tweede Kamer van het definitieve wetsvoorstel is voorzien voor medio 2024.

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel