WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid

Overtredingen terecht als ernstig aangemerkt – geen verplichting om eerst informeel op te treden

Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht DNB deze opleggen gezien de ernst van de overtredingen. DNB hoefde ook niet eerst informeel op te treden.

DNB heeft in maart 2019 een aanwijzing gegeven aan een betaaldienstverlener met enkele specifieke maatregelen in het kader van de WWFT, zoals cliëntonderzoek en transactiemonitoring. De instelling voldeed op dat moment niet aan haar WWFT-verplichtingen. De overtredingen zijn in 2021 geëindigd.

Evenredigheidsbeginsel

De instelling klaagt in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over de evenredigheid van de maatregel. Bij de toets aan het evenredigheidsbeginsel staat op grond van artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de vraag centraal of de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. In dit geval zou de aanwijzing volgens de instelling een te zwaar middel zijn en niet geschikt om het doel – compliance – te bereiken. Eerder ving men hierover al bot bij de Rechtbank Rotterdam.

Ernstige overtredingen WWFT

Volgens het CvB heeft DNB de overtredingen terecht als ernstig aangemerkt. Het betreft Dat cliënten door een bank gescreend zijn en ook in de toekomst gescreend zullen worden doet niet af aan de eigen verantwoordelijkheid van een betaalinstelling voor naleving van de WWFT.

DNB mocht aanwijzing opleggen

De betaalinstelling heeft zelf melding gemaakt van de overtredingen en een plan van aanpak en een verbeterplan opgesteld. Er zijn inspanningen verricht, maar de effectiviteit en voortvarendheid lieten te wensen over. Daarom mocht DNB overgaan tot een aanwijzing. Voor DNB was er geen aanleiding om aan te nemen dat de overtredingen op korte termijn zouden eindigen met met een normoverdragend gesprek of een waarschuwingsbrief. DNB is op grond van haar handhavingsbeleid ook niet verplicht om eerst informeel op te treden voordat een aanwijzing wordt gegeven.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 maart 2023, ECLI:NL:CBB:2023:132