DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht

Niet-naleving wordt gemeld aan het Openbaar Ministerie

Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Hoewel DNB zich bewust is van de grote inspanningen die financiële instellingen zich getroosten, wil DNB vaststellen of financiële instellingen adequate procedures en maatregelen treffen om sanctieregelgeving na te leven.

DNB gaat hier de komende periode onderzoek naar doen. Al eerder heeft DNB aan diversie instellingen vragen gesteld aan diverse instellingen over de maatregelen die zijn genomen. Nu start DNB een nieuw onderzoek voor iedere onder toezicht staande sector. DNB gaat bij meerdere instellingen beoordelen of deze instellingen hun bedrijfsvoering daadwerkelijk op orde hebben.

‘Hits’ melden

DNB wijst erop dat wanneer een instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), de instelling dit direct aan DNB dient te melden. Wat een instelling precies moet doen bij een sanctiehit en welke informatie aan DNB gemeld moet worden, is al eerder toegelicht in een nieuwsbericht van 4 maart 2022.

Tegoeden bevriezen en FIU-meldingen

Wanneer een instelling op basis van een ‘hit’ op de sanctielijsten tegoeden bevriest, verwacht DNB dat de instelling ook naar het transactieverleden kijkt. Aan de hand van dat transactieverleden kunt worden beoordeeld of er mogelijk transacties hebben plaatsgevonden waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat die transacties verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Handhavingsmaatregelen en melding aan het OM

DNB kan handhavingsmaatregelen treffen als de bedrijfsvoering van een instelling ontoereikend is om sanctieregelgeving of de meldplicht adequaat na te leven. Mocht een instelling sancties niet naleven, bijvoorbeeld omdat tegoeden niet bevroren zijn, dan is sprake van een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). Indien DNB aanwijzingen of signalen ontvangt dat dit het geval is, dan zal zij dit melden aan het Openbaar Ministerie.

De Nederlandsche Bank, 30 maart 2022