Trustkantoren

Ook het ter beschikking stellen van een adres of postadres valt onder de WWFT

Op grond van artikel 1a, lid 4 onderdeel f WWFT vallen ook trustkantoren onder de WWFT. Het moet gaan om een trustkantoor als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet toezicht trustkantoren 2018.

Onder trustkantoor wordt verstaan: Een rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon die, al dan niet tezamen met andere rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen, beroeps- of bedrijfsmatig een of meer van de onderstaande diensten verleent in opdracht van een, niet tot dezelfde groep als waarvan het trustkantoor deel uitmaakt behorende, rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon.

Het gaat om de volgende diensten:

 • het zijn van bestuurder van een rechtspersoon of vennoot van een vennootschap in opdracht van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, of vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als degene die bestuurder of vennoot is;
 • het in opdracht van een niet tot dezelfde groep behorende natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, ter beschikking stellen van een postadres of bezoekadres als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel c, en 14, eerste lid, onderdeel c, van de Handelsregisterwet 2007, aan een andere rechtspersoon of vennootschap, indien ten minste één van de volgende aanvullende werkzaamheden wordt verricht ten behoeve van die rechtspersoon of vennootschap of ten behoeve van een tot dezelfde groep als die rechtspersoon of vennootschap behorende, natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap:
  • het geven van juridisch advies of het verlenen van bijstand, met uitzondering van het verrichten van receptiewerkzaamheden;
  • het verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden;
  • het verrichten van werkzaamheden in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van administratie;
  • het werven van een bestuurder voor een rechtspersoon of vennootschap;
  • andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen aanvullende werkzaamheden;
 • het ten behoeve van de cliënt gebruik maken van een doorstroomvennootschap;
 • het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen;
 • het zijn van een trustee in opdracht van een niet tot dezelfde groep behorende natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap;
 • andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten.

Ter beschikking stellen van adres of postadres

Wie alleen een adres of een postadres ter beschikking stelt is nog geen trustkantoor in de zin van de Wet toezicht trustkantoren, maar valt ingevolge artikel 1a lid 4 g WWFT wel onder de WWFT.