Notarissen

Artikel 1a, lid 4 WWFT bepaalt dat een notaris, toegevoegd notaris of kanditaat notaris, en eenieder die in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf (zie onderdeel e), zelfstandig en onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent met betrekking tot de volgende transacties:

  • het aan- of verkopen van onroerende zaken;
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
  • werkzaamheden op fiscaal gebied;
  • optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

Procesvrijstelling

Voor de notaris geldt op grond van artikel 1a, lid 5 WWFT de ‘procesvrijstelling’.