Tuchtrechtelijke sanctie voor notarissen wegens onvoldoende naleving WWFT

Tuchtrechter houdt het bij een waarschuwing omdat kantoor inmiddels verbetering heeft getoond

De Kamer voor het notariaat in Den Bosch heeft een notaris en een kandidaat-notaris een waarschuwing opgelegd wegens het onvoldoende naleven van de WWFT. BFT had een klacht ingediend naar aanleiding van een onderzoek waarbij in vijf dossiers bleek dat ondanks een groot aantal risico-indicatoren de notarissen toch hadden meegewerkt aan de overdracht van aandelen in bv’s.

De klachten van BFT gaan over de wijze waarop de notaris en de kandidaat-notaris invulling hebben gegeven aan hun functie van poortwachter bij het passeren van vijf akten van levering van aandelen in de periode van januari 2017 tot en met februari 2019.

Groot aantal risico-indicatoren

Bij de transacties constateert BFT een groot aantal risico-indicatoren bij de aandelenoverdrachten, zoals afwezigheid van koopovereenkomst, geen recente jaarstukken, relatief hoge leeftijd van kopers en tussenpersonen die soms bij meerdere transacties met aandelen betrokken blijken, overklaarbare koopsommen, betaling buiten de notaris om en onduidelijk of onbekende motieven voor de transacties. Deze risico-indicatoren vormden volgens BFT concrete signalen dat bij deze aandelentransacties een hoger risico op witwassen aanwezig was. De notarissen hebben volgens BFT onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht. De Belastingdienst heeft bij BFT een melding verricht wegens overtreding van de Wet op het notarisambt (artikel 111c Wna).

Faillissementsfraude?

Afgaand op de feiten in de uitspraak lijkt sprake te zijn van frauduleuze handel in bv’s. Twee van de betrokken personen bleken in de pers genoemd te zijn in verband met katvangactiviteiten. Hierna heeft het notariskantoor de dienstverlening aan deze personen gestaakt.

Notariskantoor heeft leven gebeterd

Al voorafgaand aan de aankondiging van een onderzoek door BFT heeft het notariskantoor hebben de notarissen stappen gezet om meer WWFT-compliant te worden. Zo hebben de notarissen in mei 2019 een externe WWFT-opleiding gevolgd en hebben zij diverse maatregelen getroffen ter verbetering van de naleving van de verplichtingen uit de WWFT. de heeft KNB in het ‘Rapport collegiale toetsing’ van hun kantoor van 15 oktober 2020 onder meer geconcludeerd dat het kantoor ‘kwaliteit (en daarmee het invullen van de poortwachtersfunctie en het signaleren van zaken die bijzondere aandacht behoeven) hoog in het vaandel [heeft] staan’. Ook heeft het kantoor meldingen van ongebruikelijke transacties verricht.

Waarschuwing en kostenveroordeling

Het beroep op niet-ontvankelijkheid wegens overschrijding van termijnen wordt verworpen. De Kamer van oordeel dat in de gegeven omstandigheden kan worden volstaan met een zakelijke terechtwijzing in de vorm van het opleggen van een waarschuwing aan de notaris en de kandidaat-notaris. Daarnaast worden zij veroordeeld tot vergoeding van de kosten van behandeling van de klacht voor een bedrag van € 2.000.

Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch 19 september 2022, ECLI:NL:TNORSHE:2022:31