De Auditfunctie in de WWFT

De Auditor WWFT controleert de Compliance Officer WWFT

Afhankelijk van de ‘aard en omvang’ van de organisatie, benoemt de instelling een Auditor WWFT, die de naleving van de WWFT controleert. De Auditor WWFT controleert ook de uitoefening van de compliancefunctie.

Naast de compliancefunctie kent de WWFT ook de auditfunctie. Deze is vastgelegd in artikel 2d lid 4 WWFT. De Auditor WWFT controleert de naleving van de WWFT en bovendien de Compliance Officer WWFT. Ook hier is het afhankelijk van de ‘aard en omvang’ van de organisatie of het nodig is dat een auditor wordt benoemd. Bij grote organisaties zal dit een medewerker zijn, bij kleinere een externe zelfstandige. In beide gevallen dient de auditfunctie onafhankelijk te worden uitgevoerd. Dat wil zeggen geen druk vanuit de organisatie of het bestuur.

Taakopvatting

Uit de aard der zaak is een Auditor WWFT niet op dossierniveau bezig, maar beoordeelt hij op een hoger niveau de wijze waarop de instelling de WWFT naleeft en specifiek de rol van de Compliance Officer WWFT. De auditor beoordeelt dus het WWFT-beleid en het risicomanagement; als het ware de inbedding van de WWFT in de organisatie. Daarnaast zal de auditor het werk van de compliance officer beoordelen. Is deze geschikt voor de functie en voldoende onafhankelijk? Indien de auditor gebreken constateert zal hij deze melden aan het bestuur, bij wie de verantwoordelijkheid ligt om aanpassingen door te voeren.

Geen certificering

Hoewel de auditfunctie als zodanig in de wet is vastgelegd, is er niet zoiets als een certificering van de WWFT-auditor. Er is een aantal personen actief die als zodanig werkzaam zijn. In de regel beschikken die over ruime ervaring, in een aantal gevallen als toezichthouder.