Vastgoedmakelaars en -taxateurs

Makelaars in de WWFT

Vastgoedmakelaars worden op grond van artikel 1a lid 4 onderdeel h WWFT aangemerkt als WWFT-instelling. Het moet hierbij gaan om beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

Huurovereenkomsten

Hieronder wordt ook gerekend met het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst tot huur als bedoeld in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de maandelijkse huurprijs een bedrag van € 10.000 of meer bedraagt.

Taxateurs

Ook vastgoedtaxateurs vallen onder de WWFT, ingevolge artikel 1a lid 4 onderdeel o WWFT.