Het WWFT Risicobeleid

De WWFT-instelling moet een risicobeleid hebben dat regelmatig wordt getoetst

De WWFT verplicht een instelling om er een WWFT-beleid op na te houden. Wat houdt dat precies in en waar heeft dat beleid betrekking op?

De verplichting om een WWFT-risicobeleid te hebben blijkt uit artikel 2c lid 1 WWFT:

‘Een instelling beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme en de risico’s die zijn geïdentificeerd in de meest recente versies van de supranationale risicobeoordeling en de nationale risicobeoordeling te beperken en effectief te beheersen.’

De gedragslijnen, procedures en maatregelen moeten uiteraard betrekking hebben op de belangrijkste verplichtingen in de WWFT. De wet verwijst in dat kader uitdrukkelijk naar:

  • Cliëntenonderzoek
  • Melding van ongebruikelijke transacties
  • Vastlegging van gegevens uit het cliëntenonderzoek
  • Doorlichten en periodieke opleiding van medewerkers en beleidsbepalers

Evenredigheid

Evenals in andere onderdelen van de WWFT, geldt hier dat het beleid in verhouding moet staan tot de risico’s die de instelling loopt in het kader van witwassen en terrorismefinanciering. ‘Evenredig aan de aard en omvang van de instelling’, zoals de wet het voorschrijft. Een klein administratiekantoor dat voornamelijk zzp’ers en mkb-ondernemingen bijstaat heeft een ander risicoprofiel dan een wat grotere club met internationale klanten.

Verantwoordelijkheid voor het WWFT-beleid

Verder bepaalt de wet uitdrukkelijk dat het WWFT-beleid goedgekeurd dient te worden door de dagelijkse leiding van de instelling. Dit lijkt een wat overbodige bepaling omdat vanzelfsprekend die personen ook eindverantwoordelijk zijn. Maar in het kader van eventuele beboeting kan dit een extra argument zijn om de leiding zich niet te laten verschuilen achter het feit dat zij niet op de hoogte waren van de procedures. De meervoudsvorm ‘personen’ maakt ook het gehele dagelijkse bestuur verantwoordelijk en dus niet alleen diegene die is aangewezen voor de naleving van de WWFT.

Systematische toetsing

Het formuleren van WWFT-beleid is geen eenmalige exercitie. De wet bepaalt dat er een systematische (dus regelmatige) toetsing van de gedragslijnen, procedures en maatregelen moet plaatsvinden en daar waar nodig bijstelling daarvan (artikel 2c lid 4 WWFT).