De WWFT Risicoanalyse

De risicoanalyse moet worden vastgelegd en geactualiseerd

Een WWFT-instelling moet een risicoanalyse verrichten teneinde te komen tot een passend WWFT-beleid. Deze risicoanalyse moet worden vastgelegd en regelmatig te worden geactualiseerd.

Onder het kopje ‘Risicomanagement’ bevat artikel 2b WWFT de verplichting voor de WWFT-instelling om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering vast te stellen en te beoordelen. Daarbij moet de instelling met een aantal factoren rekening houden:

  • In welke landen zijn we actief?
  • Welke regels gelden in die landen? – indien dat alleen EU-landen zijn, kan men ervan uitgaan dat dezelfde regels gelden als in Nederland. De WWFT is immers gebaseerd op de EU anti-witwasrichtlijn
  • Welke risico’s zijn er verbonden aan onze producten en diensten?
  • Welke risico’s zijn er verbonden aan onze huidige en toekomstige cliënten?
  • Met welke partijen werken wij samen?
  • Met welke (toekomstige) ontwikkelingen moeten wij rekening houden op het gebied van witwassen en de wet- en regelgeving?

Vastlegging en rapportage

De risicoanalyse dient te worden vastgelegd en regelmatig te worden geactualiseerd. Desgevraagd dient de instelling dit document te verstrekken aan de WWFT-toezichthouder.

Extra aandacht voor nieuwe technologieën

Het verdient aanbeveling om in de risicoanalyse extra aandacht te besteden aan nieuwe technologieën in het economische verkeer. In artikel 2a WWFT is namelijk de verplichting opgenomen om ‘adequate maatregelen’ te treffen ter voorkoming van de risico’s die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën.