De WWFT en gegevensbescherming van personen

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die bepaalt dat persoonsgegevens – dat wil zeggen gegevens van natuurlijke personen – niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. In verband daarmee is een artikel aan de WWFT toegevoegd.

Deze bepaling, artikel 34a WWFT bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden bewaard met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en worden niet commerciële of andere doeleinden.

Vooraf informeren

Een instelling dient alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een incidentele transactie te verrichten, een cliënt te informeren over de eisen die de WWFT stelt aan het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Niet langer bewaren dan noodzakelijk

Verder is bepaald dat persoonsgegevens vernietigd dienen te worden wanneer de verplichte bewaartermijnen van de WWFT zijn verstreken.