De opleidingsverplichting in de WWFT

Instellingen die onder de WWFT vallen hebben een opleidingsverplichting.

Artikel 35 WWFT luidt:

‘Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.’

De wet draagt de instelling dus op om de medewerkers in de organisatie bekend te maken met de wet. Daarnaast dienen periodiek opleidingen te worden aangeboden met het oog op het herkennen van ongebruikelijke transacties en het uitvoeren van het cliëntenonderzoek. Dit zijn processen die voortdurend in ontwikkeling zijn en derhalve periodiek moeten worden bijgeschoold.

Opleidingen relevant voor de taakuitoefening

En dit alles voor zover relevant voor de taakuitoefening. Het lijkt voor de hand te liggen dat kantinepersoneel geen WWFT-opleiding hoeft te genieten, maar administratieve medewerkers die weinig of geen contact hebben met cliënten, kunnen vanzelfsprekend wel ondersteunen bij cliëntenonderzoek en kunnen ongebruikelijke transacties herkennen.

De toevoeging ‘beleidsbepalers’ lijkt overbodig en is waarschijnlijk toegevoegd om te onderstrepen dat ook betrokken personen die juridisch geen ‘werknemer’ zijn, onder de opleidingsverplichting vallen. Overigens lijkt het voor de hand te liggen dat ook freelance medewerkers, afhankelijk van hun taak, opgeleid dienen te worden.

Risico georiënteerde benadering voor de opleidingsverplichting

De wet geeft dus weinig duiding aan de opleidingsverplichting en ook in de wetsgeschiedenis is hier geen toelichting op te vinden. Daarmee is ook dit een open norm waarvoor de risico georiënteerde benadering geldt. Er zijn grote verschillen in werkzaamheden, interne processen en cliënten tussen de diverse WWFT-instellingen en de opleidingen dienen daarop aan te sluiten.

De verschillende beroepsorganisaties en onafhankelijke aanbieders van opleidingen voorzien in een cursusaanbod.