Advocaten

Artikel 1a, lid 4 WWFT bepaalt dat een advocaat, en eenieder die in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf (zie onderdeel e), zelfstandig en onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent met betrekking tot de volgende transacties:

  • het aan- of verkopen van onroerende zaken;
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
  • werkzaamheden op fiscaal gebied;
  • optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

Procesvrijstelling

Voor de advocatuur is van belang dat in veel gevallen de ‘procesvrijstelling’ geldt op grond van artikel 1a, lid 5 WWFT.