Wanneer cliëntenonderzoek?

Cliëntenonderzoek verrichten voordat de zakelijke relatie aanvangt

De wet bepaalt het moment waarop het cliëntenonderzoek moet zijn verricht en de gevallen waarin dit verplicht is.

De WWFT bepaalt dat ‘voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan’ (artikel 4 lid 1 WWFT) een cliëntenonderzoek wordt uitgevoerd. Op dat moment moet de instelling ook beschikken over een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de KvK (artikel 4 lid 2 WWFT). Als dat niet anders kan, mag de identiteit van de UBO later worden vastgesteld, maar wel zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt (artikel 4 lid 3 WWFT).

Verplicht cliëntenonderzoek

Niet alleen bij het aangaan van de zakelijke relatie; ook op andere momenten kan het verplicht zijn een cliëntenonderzoek te verrichten. Cliëntenonderzoek vindt op grond van artikel 3 lid 5 WWFT verplicht plaats in de gevallen die in de wet zijn opgesomd. Dit zijn de volgende:

  • indien zij in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat;
  • indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste € 15.000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 15.000;
  • indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
  • indien zij twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;
  • indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;
  • indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat;
  • indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt of de trust, inhoudende een geldovermaking als bedoeld in artikel 3, negende lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie, ten bedrage van ten minste € 1.000.

Incidentele transactie

Als de instelling een incidentele transactie verricht van minder dan € 15.000 dan is zij dus in beginsel niet verplicht het cliëntenonderzoek te verrichten. Echter, constateert de instelling bij deze transactie dat de cliënt betrokken is bij witwassen of dat er enige twijfel bestaat over zijn gegevens, dan zal het alsnog over moeten gaan tot een cliëntenonderzoek. De hoogte van het bedrag van de transactie is in dat geval niet relevant meer.