Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Risicobeoordeling kan leiden tot vereenvoudigd cliëntenonderzoek

De WWFT laat toe dat in gevallen waarin sprake is van een laag risico op witwassen en financieren van terrorisme een vereenvoudigd cliëntenonderzoek wordt toegepast. Voorafgaand aan de relatie dient dus – zoals altijd – een risicobeoordeling plaats te vinden.

Het vereenvoudigde cliëntenonderzoek is geregeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de WWFT. Indien uit uw risicobeoordeling blijkt dat sprake is van een laag risico, dan kunt u bij het cliëntenonderzoek volstaan met identificatie en verificatie. Dat wil zeggen; uw cliëntenonderzoek stemt u af op het (lage) risico.

Gegevens bewaren

De gegevens op grond waarvan u tot de conclusie komt dat sprake is van een laag risico dient u te bewaren en actueel te houden. Later kunnen zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld in de aandeelhouderssfeer of in de dienstverlening, die een gewoon of zelfs verscherpt cliëntenonderzoek – alsnog – nodig maken.

Risicofactoren

Bij de beoordeling van het risico dient u rekening te houden met de in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn genoemde risicofactoren. In die bijlage staat een niet-limitatieve lijst van factoren en soorten bewijs van potentieel lager risico. De lijst onderscheidt cliëntgebonden risicofactoren, risicofactoren die verband houden met het soort product of dienst en geografische risicofactoren.

Cliëntgebonden risicofactoren

 • Beursgenoteerde vennootschappen die onderworpen zijn aan informatievereisten
 • Overheden of overheidsbedrijven
 • Cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een lager risico als hieronder vermeld

Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren

 • Levensverzekeringspolissen met een lage premie
 • Pensioenverzekeringsovereenkomsten die geen afkoopclausule bevatten en niet als zekerheidstelling kunnen dienen
 • Een pensioenstelsel, een pensioenfonds of een soortgelijk stelsel dat pensioenen uitkeert aan werknemers, waarbij de bijdragen worden ingehouden op het loon en de regels van het stelsel de deelnemers niet toestaan hun rechten uit hoofde van het stelsel over te dragen
 • Financiële producten of diensten die op passende wijze bepaalde en beperkte diensten voor bepaalde soorten cliënten omvatten, om voor financiële inclusiedoeleinden de toegang te vergroten
 • Producten waarbij het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering wordt beheerd door andere factoren zoals bestedingslimieten of transparantie van eigendom (bv. bepaalde soorten elektronisch geld)

Geografische risicofactoren

 • EU-Lidstaten
 • Derde landen met doeltreffende systemen ter voorkoming van witwassen en financieringen van terrorisme
 • Derde landen die volgens geloofwaardige bronnen een laag niveau van corruptie of andere criminele activiteit hebben
 • Derde landen die volgens geloofwaardige bronnen voorschriften inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering hebben die beantwoorden aan de FATF-aanbevelingen en die voorschriften effectief ten uitvoer leggen