Identificatie van Nederlandse rechtspersonen

Het identificeren van in Nederland gevestigde rechtspersonen

Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van de verstrekte gegevens. Is de cliënt een rechtspersoon, dan gaat het onderzoek nog een stap verder. In elk geval dient de WWFT-instelling te beschikken over een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (artikel 4 lid 2 WWFT).

Rechtspersoon identificeren

Het identificeren van de cliënt houdt in dat de instelling opgave laat doen van de identiteit van de cliënt. Heeft de instelling te maken met een rechtspersoon, dan dient gevraagd te worden naar de statutaire naam, handelsnaam, adres, postcode en plaats van vestiging.

Verificatie bij in Nederland gevestigde rechtspersonen

Het kan hier dus gaan om naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen, maar ook over buitenlandse rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd. Verificatie dient in alle gevallen plaats te vinden aan de hand van ‘gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron’ (artikel 11 lid 2 WWFT). Volgens artikel 4 lid 2 Uitvoeringsregeling WWFT kunnen dit de volgende documenten zijn:

  • een uittreksel uit het handelsregister;
  • een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of in een andere lidstaat gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep;
  • een document waaruit blijkt dat een kerkgenootschap of lichaam waarin zij is verenigd, is aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken dan wel dat het kerkgenootschap of lichaam is aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
  • een document waaruit blijkt dat een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap als bedoeld in onderdeel c deel uitmaakt van dat kerkgenootschap en het kerkgenootschap voldoet aan het bepaalde in onderdeel c.