WWFT-instellingen

Of en wanneer een instelling valt onder het toepassingsbereik van de WWFT is met name van belang voor de vraag of de instelling de bepalingen van de WWFT moet naleven. Valt een instelling niet onder het toepassingsgebied van de WWFT? Dan gelden de bepalingen van de WWFT niet.

Krachtens artikel 1a, eerste lid WWFT is de wet ‘van toepassing op banken en andere financiële ondernemingen, alsmede op de ingevolge het vierde lid aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten’.

Instellingen

Organisaties waarop de WWFT van toepassing is, worden in de wet als ‘instellingen’ gedefinieerd.

Instellingen kunnen verdeeld worden in vier categorieën.

  1. Ondernemingen die ingevolge de Wet financieel toezicht onder financieel toezicht vallen – artikel 1a, tweede en derde lid WWFT.
  2. Advocaten, notarissen en daaraan gelijk te stellen beoefenaren – artikel 1a, vierde lid WWFT.
  3. Accountants, belastingadviseurs en daaraan gelijk te stellen beoefenaren – artikel 1a, vierde lid WWFT.
  4. Overige instellingen, waaronder
    • Trustkantoren
    • Makelaars