Wie is de cliënt?

Het begrip cliënt in de WWFT

De instelling verricht diensten in opdracht van een cliënt. Dit kan een natuurlijke persoon zijn, een rechtspersoon of een andere entiteit. De cliënt moet geïdentificeerd worden, de identiteit van de cliënt dient geverifieerd te worden en er dient verder cliëntenonderzoek plaats te vinden. KYC – know your customer – is een kernbegrip in WWFT-compliance.

De verplichtingen zijn opgenomen in artikel 3 WWFT.

Begrip cliënt

Volgens artikel 1 WWFT is de cliënt ‘een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren’. Een persoon die zich bij de transactie laat vertegenwoordigen door een derde wordt ook als een cliënt aangemerkt.

Andere partij(en) soms ook ‘cliënt’

Er kan onduidelijkheid bestaan over de vraag wie als cliënt wordt aangemerkt. Wordt de belanghebbende van de transactie ook aangemerkt als cliënt? En wat te denken van de mederekeninghouder? Of degene die op de akte staat? Of de gemachtigde? Een instelling doet er verstandig aan om bij twijfel ook die andere persoon als cliënt aan te merken en daarop de bepalingen van het cliëntenonderzoek toe te passen.