De risicogeoriënteerde benadering in de WWFT

Naast het gebruik van open normen heeft de wetgever ook gekozen voor een risicogeoriënteerde benadering bij cliëntenonderzoeken. Dit heeft de wetgever gedaan omdat niet alle cliënten voor instellingen en dienstverleners een even groot risico van witwassen en financieren van terrorisme met zich brengen.

Risicogeoriënteerde benadering houdt in dat instellingen het cliëntenonderzoek kunnen afstemmen op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme. Instellingen moeten zelf de risico’s schatten en de noodzakelijke maatregelingen, inzet en middelen afstemmen op deze risico’s. Immers, de risico’s van cliënten, producten of transacties verschillen van geval tot geval. Dit wordt de risk based approach genoemd. Aan cliënten en transacties met een verhoogd risico, bijvoorbeeld buitenlandse cliënten of transacties in een bepaalde branche, kan extra aandacht worden geschonken vergeleken met cliënten met een laag risico.

Voorbeeld

De risicogeoriënteerde benadering komt tot uitdrukking in artikel 3 lid 8 WWFT. Dit artikel bepaalt dat een instelling het cliëntenonderzoek kan afstemmen op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

Aandachtspunt

Bij de inschatting van de risico’s van cliënten en producten is de rol van de toezichthouder belangrijk. Het kan namelijk voorkomen dat een instelling anders kijkt naar feiten en risico’s dan het zou moeten. De toezichthouder kan per instelling vaststellen of het cliëntenonderzoek voldoet aan de eisen die de wet stelt. Instellingen kunnen eventueel samen met de toezichthouder een meer gedetailleerde uitwerking van de normen overeenkomen.