De compliancefunctie in de WWFT

Bestuur is verantwoordelijk voor de WWFT, de Compliance Officer WWFT controleert de naleving

De verantwoordelijkheid voor naleving van de WWFT ligt bij het bestuur. In steeds meer gevallen zien we dat er binnen een organisatie ook een Compliance Officer WWFT wordt aangesteld. Die vervult de ‘compliance functie’ die in de wet geregeld is.

Het ligt voor de hand dat het dagelijks bestuur, ofwel de personen die het dagelijks beleid bepalen, verantwoordelijk is voor de naleving van de wet; in dit geval de WWFT. De WWFT verplicht bovendien een instelling om binnen dat dagelijks bestuur één persoon aan te wijzen die belast is met die verantwoordelijkheid (artikel 2d lid 1 WWFT). Dat kan uiteraard alleen als het dagelijks bestuur uit meer dan één persoon bestaat. Bij een BV kan dat een directeur zijn, bij een maatschap een van de vennoten.

Compliance Officer WWFT

Daarnaast vereist de WWFT dat de instelling beschikt over een ‘onafhankelijke en effectieve compliancefunctie’, voor zover passend bij de aard en omvang van de instelling. In de regel is dit de Compliance Officer WWFT. De taak van de compliance officer is ‘het controleren van de naleving van de wettelijke regels en interne regels die de instelling zelf heeft opgesteld’. Ook heeft de compliance officer volgens de wet de taak om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Organisaties die zichzelf een maatje te klein vinden voor het aanstellen van een Compliance Officer WWFT kunnen besluiten om wel een compliance medewerker aan te nemen om de organisatie te ondersteunen bij de naleving van de WWFT.

Verantwoordelijkheid blijft bij het bestuur

Afgezien van het melden van eventuele ongebruikelijke transacties, heeft een Compliance Officer WWFT geen wettelijke verantwoordelijk ten aanzien van het aangaan van zakelijke relaties, verrichten van cliëntonderzoek of het meewerken aan transacties. Dit blijft een verantwoordelijkheid van het bestuur van de instelling.

Compliance Officer is onafhankelijk

De compliance officer adviseert de instelling en moet daar onafhankelijk in zijn. Dat betekent dat er geen druk mag zijn vanuit de organisatie of bestuur om bepaalde adviezen te nemen en dat de compliance officer zich niet laat leiden door bijvoorbeeld commerciële afwegingen. De compliance officer adviseert op basis van de wet en het interne risicobeleid.