WWFT-aspecten Consultatie Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II

Banken inzetbaar bij aanpak ondermijnende criminaliteit

Er is een internetconsultatie gestart voor het wetsontwerp Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. De wet opent onder meer nieuwe mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en nieuwe bestraffingsmogelijkheden. Onderdeel van de wet is een wijziging van de WWFT die banken verplicht een transactie aan te houden op verzoek van de FIE.

In het concept wetsvoorstel wordt een nieuw artikel in de WWFT geïntroduceerd, op grond waarvan een bank op verzoek van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIE) het uitvoeren van een transactie moet aanhouden indien de geldovermaking verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. De periode waarbinnen de transactie moet worden aangehouden (volgens het voorstel vijf werk dagen met eventuele verlenging met nog eens vijf werkdagen) stelt de FIE in de gelegenheid nader onderzoek te doen naar de achtergrond van de transactie en te beoordelen of de transactie als verdacht kan worden aangemerkt, en aan de opsporingsautoriteiten moet worden doorgegeven.

De tekst van het voorgestelde artikel 17a WWFT luidt als volgt:

Artikel 17a

  1. Bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, kan de Financiële inlichtingen eenheid een bank verzoeken het uitvoeren van een transactie gedurende een periode van ten hoogste vijf werkdagen aan te houden ingeval de Financiële inlichtingen eenheid aanwijzingen heeft dat een geldovermaking verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme, of indien een financiële inlichtingen eenheid uit een andere staat hierom verzoekt.
  2. De in het eerste lid genoemde periode kan met een termijn van ten hoogste vijf werkdagen worden verlengd indien de Financiële inlichtingen eenheid het in het eerste lid bedoelde verzoek doet op verzoek van een Financiële inlichtingen eenheid van een andere staat.
  3. De Financiële inlichtingen eenheid trekt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voor het aflopen van de termijn, genoemd in het eerste en tweede lid, in zodra zulks mogelijk is.
  4. De bank waaraan overeenkomstig het eerste lid een verzoek is gedaan, geeft hieraan onverwijld gevolg.

Bank is verplicht om mee te werken

De bank is dus verplicht om mee te werken en wel op straffe van een last onder dwangsom, bestuurlijke boete of sanctionering op grond van de Wet economische delicten.

Civielrechtelijke vrijwaring

Het concept wetsvoorstel voorziet verder in een civielrechtelijke vrijwaring (nieuw artikel 20c WWFT) voor het geval dat een cliënt zich tot de bank wendt met een schadeclaim als gevolg van de vertraagde uitvoering van de transactie. De bank kan zich tegen een dergelijke claim verweren met een beroep op de wettelijke verplichting.

Consultatie Wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II, november 2021