Wetsvoorstel Nederlands Trustregister

Ook fonds voor gemene rekening moet registreren in Trustregister

Binnenkort wordt in Nederland een Trustregister ingesteld, waarin UBO’s van trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’ moeten worden geregistreerd. Ook het fonds voor gemene rekening moet zijn UBO’s gaan registreren. Voor Wwft-instellingen geldt een terugmeldplicht.

De Vierde anti-witwasrichtlijn verplicht de lidstaten tot het instellen van een registratieplicht voor trusts en ‘soortgelijke juridische constructies’. Ter uitvoering daarvan heeft minister Hoekstra van Financiën op 26 april 2021 het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend, dat in 2020 in consultatie is geweest.

Het wetsvoorstel strekt zich uit tot trustees of de personen die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie bekleden als trustees in een trust, in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. Ook wanneer trustees buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd zijn, en namens de trust (of soortgelijke juridische constructie) in Nederland een zakelijke relatie aangaan of onroerend goed verwerven, heeft het wetsvoorstel consequenties.

Trust moet registreren

Onder de registratieverplichtingen valt in elk geval de trust. Een trust, een niet-Nederlandse rechtsfiguur, is een vermogen dat door een ‘settlor’ (de oprichter) is overgedragen aan een ‘trustee’, ten behoeve van belanghebbenden; de ‘trustees’. Soms is sprake van een ‘protector’; een toezichthouder. Naast de trust moeten ook  ‘soortgelijke juridische constructies’ registreren, waaronder in elk geval het open en besloten fonds voor gemene rekening.

Trustee heeft registratieverplichting

De registratieverplichting wordt in het wetsvoorstel gelegd bij de trustee, of de beheerder van een fgr.

De volgende natuurlijke personen worden in elk geval als UBO van een trust beschouwd:

  • de oprichter(s)
  • de trustee(s)
  • de protector(s), voor zover van toepassing
  • de begunstigden, of voor zover afzonderlijke begunstigden niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is en
  • elke andere natuurlijke persoon die door direct of indirect eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Ministerie van Financiën: Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, 26 april 2021