Nederland voorstander van EU Anti-witwasverordening

EU Anti-witwasrichtlijn

Ministerie BZ: AMLR brengt meer eenheid en vergroot effectiviteit

Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer vier fiches aangeboden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Drie ervan hebben betrekking op anti-witwaswetgeving. De eerste betreft de Anti-witwasverordening (AMLR) en de zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6). Nederland verwelkomt het voorstel voor een Anti-witwasverordering.

De AMLR beoogt een eenduidig regelgevend kader in het leven te roepen. De AMLR bevat in hoofdzaak het volgende (a) verplichtingen voor meldingsplichtige instellingen omtrent AML/CFT; (b) regels omtrent transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten en juridische constructies; (c) regels ter voorkoming van misbruik van instrumenten aan toonder; en (d) regels ter invoering van een limiet voor contante betalingen.

Verplichtingen voor meldingsplichtige instellingen

Hieronder vallen onder meer verplichtingen voor meldingsplichtige instellingen ten aanzien van het interne risicobeleid, compliance functies, integriteit van het personeel, het (deels laten) uitvoeren van het cliëntenonderzoek (waaronder regels ten aanzien het vereenvoudigd cliëntenonderzoek en het verscherpt cliëntenonderzoek, inclusief politiek prominente personen (politically exposed persons; PEPs)), en het monitoren van transacties. Voorts zijn regels opgenomen over derde landen die uitdagingen kennen op het gebied van AML/CFT. Ook bevat de AMLR de verplichting voor meldingsplichtige instellingen om (de in Nederland gehanteerde term) ‘ongebruikelijke’ transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU). De voornoemde verplichtingen waren grotendeels reeds onderdeel van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5), maar worden met de voorgestelde verordening verder geharmoniseerd.

Uitbreiding meldingsplichtige instellingen

Ten aanzien van de reikwijdte van het AML/CFT-raamwerk geldt dat in de AMLR de groep meldingsplichtige instellingen wordt uitgebreid, onder andere met crowdfundingdienstverleners die niet onder Verordening (EU) 2020/15036 vallen alsmede zogeheten investment migration operators die onderdanen van derde landen helpen verblijfsrechten in een lidstaat van de Europese Unie (EU) te verkrijgen in ruil voor een bepaalde vorm van investering.

Contante betalingen maximaal 10.000 euro

Voor de meeste handelaren geldt dat voor hen de verplichting om cliëntonderzoek te doen en meldingen te maken vervalt, met de introductie van een limiet voor contante betalingen. Het voorstel in de AMLR is om te komen tot een limiet voor contante betalingen van maximaal 10.000 euro voor beroeps- en bedrijfsmatig handelaren in goederen, met uitzondering van handelaren in edelmetalen en -stenen.

Nederland voorstander van harmonisatie

Nederland heeft al eerder bepleit dat er uniforme regels moeten komen. Het kabinet verwelkomt dus ook de introductie van de AMLR. Verschillende regels en verschillende interpretatie ondermijnen de effectieve aanpak van witwassen en terrorismefinanciering binnen de EU. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van witwassen en terrorismefinanciering dient er een gelijk speelveld te komen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Fiche 1: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6), 24 september 2021