AFM vraagt aandacht voor WWFT-transactiemonitoring

Naleving WWFT en Sanctiewet beleggingsinstellingen verbeterd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). In het algemeen constateert de AFM dat de sector de naleving steeds beter in de vingers heeft.

De AFM heeft in 2022 voor de vierde keer de vragenlijst Wwft en Sw naar de beheerders gestuurd. De vragenlijst had betrekking op 2021. Op basis van de resultaten van het onderzoek is nu het rapport ‘Beheerders van beleggingsinstellingen in beeld’ gepubliceerd. De belangrijkste bevindingen:

  • Het overgrote deel van de beheerders neemt maatregelen om de risico’s voor zijn beleggingsinstelling(en) voor witwassen vast te stellen en te beoordelen en heeft beleid om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. (+)
  • Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is toegenomen. (+)
  • Sommige delen van transactiemonitoring lijken nog steeds niet adequaat. (-)
  • Een groot deel van de medewerkers van beheerders volgt Wwft- en Swopleidingen. (+)
  • Voor beleidsbepalers geldt dat minder dan de helft dit doet. (-)
  • Een aanzienlijk deel van de beheerders screent niet op alle drie de relevante sanctielijsten. (-)

Ook beleidsbepalers moeten opleidingen volgen

Het overgrote deel van de beheerders biedt Wwft- en Sw-opleidingen aan de medewerkers aan. Er is nog wel verbetering nodig bij het volgen van opleidingen door dagelijks beleidsbepalers. In 2022 gaf 44% van de dagelijks beleidsbepalers aan een Wwft-opleiding te hebben gevolgd en voor Sw-opleidingen was dit 39%. Volgens de AFM is van belang dat ook de dagelijks beleidsbepalers – die belast zijn met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wwft en Sw – voldoende opleidingen krijgen om hun (eind)verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Sanctielijsten

Om aan de verplichtingen van de sanctiewet te voldoen, moet een beheerder haar relaties screenen op drie sanctielijsten: de Nationale sanctielijst terrorisme, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst. Het gebruik van de EU- en VN-sanctielijsten steeg naar 79% (2020: 75%), respectievelijk 70% (2020: 65%) van alle beheerders. Het gebruik van de nationale sanctielijst terrorisme is nagenoeg gelijk gebleven. Kanttekening is dat deze informatie dateert van voor de sancties tegen Rusland in 2022 en daarmee ligt het in de verwachting dat het gebruik van de lijsten in 2022 is toegenomen.

Vragenlijst tweejaarlijks

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de vragenlijst over de WWFT en de Sanctiewet aan beleggingsinstellingen, icbe’s en  beleggingsondernemingen voortaan om het jaar sturen. Dat was tot nu toe jaarlijks.

Autoriteit Financiële Markten, 21 april 2023: Beheerders van beleggingsinstellingen in beeld – Inzake de Wwft en Sw